Ролята на медиите за повишаване на гражданското участие в обществения живот
Проектът „Ролята на медиите за повишаване на гражданското участие в обществения живот” е финансиран от Балканския тръст за демокрация и се изпълнява в партньорство с Центъра за либерални стратегии. Продължителността му е от април 2013 до януари 2014 г. Целта на проекта е да повиши ролята на медиите за засилване на  гражданското участие в обществения живот. Специфичните цели са да се проследи процеса на активизиране на гражданите по време на предизборната кампания и да се види какво мотивира хората да гласуват; да се очертае ролята на медиите за повишаване на гражданското участие по време на избори, да се насърчи важността на независимостта и обективността на медиите по време на изборите и да се предложат мерки за подобряване на медийното покритие в предизборната кампания за насърчаване на активното гражданство и информираното гласуване. 

Повече от 20 години след падането на комунизма ролята на медиите като „четвърта власт” е поставена под съмнение. Независимо от големия брой печатни и електронни издания в България, има очевидна липса на истинско разнообразие на медийно съдържание. Това води до нарастваща таблоидизация и подмяна на сериозните и аналитични проблеми със занимателни формати. По този начин се намаляват възможностите за полезни, информирани и разнообразни гледни точки по темите от обществен интереси и важност. Наблюдава се и тенденция политиката да е свръхпредставена в програмите на основните национални телевизии, вкл. в сутрешните предавания. По този начин в обществото се оставя усещане за „постоянна политическа кампания”. В резултат на тази свръхпредставеност, се създава голям комуникационен „шум” и гражданите се чувстват уморени, и дори отегчени, от политиката, партиите и свързаните с тях теми. Това се отразява негативно на техния интерес и желание да участват в политическите процеси.

Ролята на медиите става още по-важна по време на избори, когато тяхната задача е да информират обществото, така че то да може да направи информиран избор. Повечето хора споделят, а и анализите го потвърждават, че медиите са изключително важни за повишаване на знанията за партиите и техните програми. В предизборно време, обаче, на медиите, и особено на обществените, не им е позволено да обсъждат партийните програми, кандидатите и техните позиции, извън стриктно определените формати на „предизборните хроники, телевизионни клипове и диспути” и определеното за тях ефирно време. По този начин обществото е лишено от обективна, неутрална, плуралистична и политически независима информация за политическите програми и кандидати. В резултат на това, избирателите остават объркани коя партия каква политика предлага или подкрепя и какви са разликите между партийните програми. Така много често те правят неинформиран избор по време на самите избори, а в дългосрочен план се отдръпват от политиката и се дезаинтересират от изборите и партиите, което от своя страна прави по-лесни изборните манипулации.

С настоящия проект целим да повишим ролята на медиите за засилване на гражданското участие и информираното гласуване. За целта ще анализираме до каква степен медиите окуражават и подкрепят това гласуване и ще проучим как мнението по определени теми от обществен интерес се променя по време на изборите и каква е ролята на медиите в този процес. Наред с това ще очертаем ролята на медиите за създаване на възможности за информиран дебат и информирано вземане на решения и ще предложим мерки за повишаване на тяхната роля за подпомагане на активното гражданство и информирано гласуване. За да постигнем това, ще използваме онлайн средствата „Гласоводител” и „Гласоследител”, чиято цел е да се подобри качеството на политическия процес, да се повиши информираното публично участие в политическите процеси в България и да се активизират гражданите да участват в изборите и да задълбочат знанията си за партиите и сходствата и различията в техните политически позиции.

Ще споделим изготвените анализи с други неправителствени организации, с медиите и ключовите заинтересовани страни, за да се затвърди ролята на медиите като „граждански медии”, да се подпомогне промяната на сегашната ситуация на намаляващо гражданско участие в политическите процеси и да се подпомогне по-нататъшното развитие на онлайн средствата „Гласоводител” и „Гласоследител”.